GDPR

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către ORGANIZAȚIA CENTRALĂ A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMÂNIA în deplina concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice alta legislație aplicabilă pe teritoriul României. Dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv, prin intermediul site-ului nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

ORGANIZAȚIA CENTRALĂ A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMÂNIA, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Timișoara, Bv. Mihai Eminescu, nr. 36, 300023, Romania, cu numărul 1/04.01.201 din Registrului Asociațiilor și Fundațiilor a județului Timiș, cod unic de înregistrare fiscală RO 7445880, telefon: 0745 033 523, email: casacalfelor@kolping.ro (în continuare „Organizația Centrală a familiilor Kolping din România” sau „noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Puteți cere informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă încurajăm să ne contactați prin poștă sau curier la adresa Bv. Mihai Eminescu, nr. 36, Timișoara, 300023, Romania, – cu mențiunea  protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 • Când accesați formularul din secțiunea „Vreau să ajut” a site-ului casacalfelor.kolping.ro, ne transmiteți: numele, numărul de telefon, de ce anume sunteți interesat, și timpul pe care sunteți dispus să îl alocați, care poate conține alte informații personale.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vaă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.


Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.


Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectam sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:


 • Pentru îmbunătățirea proiectului nostru

Ne dorim în permanență să ne dezvoltăm proiectul pentru care avem nevoie de ajutor. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu dvs..

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.


Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal timp de 3 ani, conform HG nr. 237/2001. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii colaborării, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.


Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • Persoane care fac parte din asociația noastră;
 • Persoane care sunt angajate în acest proiect;


În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.


În ce țări transferam datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Intenția de a transfera datele către țări din afara SEE sau organizații internaționale: nu este cazul.


Cum protejam securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția ca transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi făcuți responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi sunt prezentate în continuare mai jos. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

 • Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind o adresa de e-mail validă, rezervându-ne dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs..
 • Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitiva sau excesiva, caz în care vom percepe o sumă rezonabila în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
 • Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs..
 • Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • Să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • Să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • Să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim;
 • Cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți;
 • Cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

 • Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • V-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • Dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • Acestea au fost prelucrate ilegal;
 • Ne revine o obligație legală în acest sens.

La încetarea prelucrării și ștergerea datelor vi se va trimite în termenul legal o confirmare de încetare a prelucrării și de ștergere a datelor prelucrate.

În cazul în care doriți să vă exersați drepturile de mai sus contactați-ne la adresa de e-mail: casacalfelor@kolping.ro. 

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • Pentru respectarea unei obligații legale;
 • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.


Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • Acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm:
 • Prelucrarea este ilegala, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • V-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare;


Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • Avem consimțământul dvs.;
 • Pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
 • Pentru a proteja drepturile Organizației Centrale a Familiilor Kolping din România sau ale altei persoane fizice sau juridice.


Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs;
 • Prelucrarea se face prin mijloace automate.


Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.


Luarea de decizii automate

Existența unor decizii automate, inclusive profilarea, logica din spatele acestor procese și consecințele pentru persoana vizată este strict statistică. Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • Produce efecte juridice cu privire la dvs.;
 • Vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.


Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • Ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • Este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.;
 • Se bazează pe consimțământul dvs. explicit.


Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal


B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro


Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

 *Reamintim faptul că ne puteți contacta prin oricare dintre următoarele modalități:


E-mail: casacalfelor@kolping.ro

Telefon: 0 745 033 523

Poștă sau curier la adresa: Bv. Mihai Eminescu, nr. 36, Timișoara, 300023, România – cu mențiunea: protecția datelor

ro_RORomanian
de_DEGerman ro_RORomanian